Thursday, March 10, 2011

चि. सौ. सुमेधाचे डोहाळे जेवण २००२

टिप: चाल - शालू हिरवा पाचूनी मरवा, वेणी तिपेडी घाला.

कैरी आवळा चिंच न बोर
तुम्हीच मजला आणा
साजण राजा येणार बाळच माझा
इवला सोनुला स्वप्नी आला
खुदुखुदूनी हसला ॥ सानण राजा... ॥

पावभाजी पाणिपुरी
उपमा मजला प्यारा
बदाम काजू मनुकांचा ही
खुराग मजला न्यारा
चाँकलेट, आंबा आईस्किम साठी
व्याकुळ जीव हा झाला ॥ साजण राजा... ॥

भू-भू माऊ अशी खेळणी
नकोच माझ्या बाळाला
रोबो अन काँप्युटर
हवाच त्याच्या दिमतीला
सिडी, फ्लाँपी, चॅटींग, सरफिंग
ह्या शब्दांची माळा
घालाच माझ्या चिमुकल्या राजाला ॥ साजण राजा...॥


- सौ. सुषमा मधुकर खरे.

No comments:

Post a Comment