Thursday, March 10, 2011

१७.३.२००१ - निवृती अलाहाबाद बॅंक

सिम आनंदाचे वेचले मी कण
लाभले मला स्वावलंबनाचे क्षण
हात मैत्रीचे, माझे सुखावले मन
बाकी राहीले मग आठवणिम्चे धन
ररोज स्मरेल हे कृतार्थ जीवन


बॅंकेत करत होते मी अंकांवे मेळ
रू का आता मी शब्दांचे खेळ?


पुलकी अन जिव्हाळा, इथे मला लाभला
रमेश्र्वर रुपी ग्राहक, इथे मला पावला
लीलया दिन तपाचा, इथे काळ सरला
क्रवाढीने सुखाचा, इथे ठेवा गावला


बॅंकेतील सहजीवनाचा, आनंद मला भावला
ळकळीची आता विनंती, असाच लोभ असावा.- सौ. सुषमा मधुकर खरे.

No comments:

Post a Comment