Thursday, March 10, 2011

१९६० - रेडिओवर गंमत - जंमत मध्ये साजर केलेली कवीता. आई १० वर्षाची असताना तिने केलेली कविता.

मुलगी - आई ग आई (आई ग आई)
आई - काय ग बाई ॥ धृ॥

मुलगी - रेडिओ मध्ये कोण ग गाई
आई - रेडिओ मध्ये माणूस गाई ॥१॥

मुलगी - माणूस? माणूस कसा मावेल ग आई?
आई - त्यामध्ये बाहुली आहे ग बाई ॥२॥

मुलगी - बाहुली? बाहुली कशी लोलते ग आई?
आई - बाहुली आहे मजेदार बाई ॥३॥

मुलगी - माझी बाहुली बोलत का नाही?
आई - तुझी बाहुली मजेदार नाही ॥४॥

मुलगी - मजेदार बाहुली हवी ग आई
आई - बाबा आले की सांग बाई ॥५॥

- चि. सुषमा गणेश पाटणकर. (सौ. सुषमा मधुकर खरे)


टीप: T.V व computer च्या युगात ही कविता म्हणजे वेडगळच वाटेल. पण त्या काळी आमच्या कडे रेडिओ पण नव्हता. शेजारच्या रेडिओवर गाणी ऎकू यायची. खुपच अप्रुफ वाटे. (३/३/२००२/)

No comments:

Post a Comment