Thursday, March 10, 2011

भोंडल्याचे गाणे

आईने बालपणी लिहिलेली आजून एक कविता.


या मुलींनो, या मुलींनो आमुच्या घरी या या या याया, या या या या लवकर या ॥ धृ ॥


आपण साऱ्या, साऱ्या जणी भोंडला खेळूया या
पाटावर हत्ती काढून फेर धरूया, गाणी गाऊ या
हेमा, निना, सुलभा. शैला साऱ्या जणीया
छान छान नव नवीन खाऊ घेऊन या
साऱ्या जणी मिळून तो खाऊ ओळखू या
ओळख ला, नाही ओळखला तरी
सगळा खाऊ आपण मट्म करूया


- चि. सुषमा गणेश पाटणकर (सौ. सुषमा मधुकर खरे)

No comments:

Post a Comment