Thursday, October 6, 2011

मध्यप्रदेश सहल - ब्राह्मण सभा ठाणे.

झुकुझुकु झुकुझुकु
महानगरी गाडी
रत्रीच्या वेळी मुंबई सोडी
ब्रा्ह्मण सभेची सहल नेऊया
मध्यप्रदेशी जाऊया जाऊया ॥

मध्यप्रदेश आहे मोठा
खराब रस्तांना नाही तोटा
बस मधे बसून बैलगाडीचा
अनुभव घेऊया ॥ मध्य...

भारतात शिल्पानां नाही तोटा
खजुराओचा मानच मोठा
तरूणाईचा अनुभव
पुन्हा घेऊया ॥

कान्हा अन बांधवगड
जंगल सफ़रीची आहे ओढ
जिवंत शिल्प पाहूया
बाघोबाची डरकाळी ऎकूया ॥

कपिलाश्रम अन नर्मदा उगम
कपिळ्धारा अन सोनुउगम
भव्यतेचे दर्शन घेऊया ॥

जबलपूर आहे तालेबार
कौसानी सिक्ल घेऊ हजार वार
साड्या नेसून मिखूया ॥

केट्र्र आहे सुगरण
रोज नविन मेनुची पखरण
माव्याची जिलबी खाऊया ॥

ब्राह्मण सभेची सहल नारी
आनंदाची हो परवणी
दरवर्षी सहलीला येऊया
ना ना ठिका्णे पाहुया ॥

- सौ. सुषमा म. खरे

३०.१२.२००२ - १२.०१.२००३

No comments:

Post a Comment