Thursday, March 10, 2011

रेडिओ गंमत - जंमत मध्ये १९६० -१९६१, १ ऑगष्ट

आम्ही सवाई टिळक होणार हो
आम्ही सवाई टिळक होणार हो ॥ धृ ॥

टिलकांनी रचीला स्व्राज्याचा पाया
गांधींनी रचीले सुंदर मंदिर
नेहरूंनी उबारिला त्यावर झेंडा ॥ १ ॥

टिळक नाही म्ह्णूनी सारे
रडत बसती म्हातारे - कोतारे
बाळ आम्ही ’बाळ’ दिसत नाही
म्हणून रडणार का हो ॥ २ ॥

टिळक होते केवळ केसरी
आणण होऊ नर केसरी
नरा सारखे करू या काम
विकास योजना करू या काम
सिंह गर्ज्ना करूनिया
पाक चिन्यांना पळवू या ॥ ३ ॥

- चि. सुषमा गणेश पाटणकर (सौ. सुषमा मधुकर खरे)

टिप: मा. माया ताई (चिटणीस) त्यावर म्हणाल्या की टिळक तर होऊन दाखवा, मग सवाई टिळक. आता पटले की टिळक होणे अशक्यच आहे.


No comments:

Post a Comment