Thursday, March 10, 2011

शर्मिली

हाती गुंफुनीया हात
जात होते ते मजेत
मेघ आले हे दाटून
गेला तो आनंदून ॥

ती मात्र गोंधळली
पुरी पुरी बावरली
उभी दोघ झाडाखाली
चिंब चिंब भिजलेली ॥

ती लाजली लाजली
मनातून हरवली
मान झुकवून खाली
हळूच त्यास न्याहाळी ॥

ओलेते सौंदर्य तिचे
प्राशनात तो गुंतला
गालावरील लाली
टिपण्यास आधिरला ॥

जाणून ती आधिरता
कडाडली विद्दुलता
दचकून ती आलंगली
घाबऱ्या पाडसापरी ॥

खट्याळपणा विजेचा
आला जेंव्हा ध्यानी तिच्या
पुरी पुरी सामावलेली
होती मिठीत ती शर्मिली ॥


- चि. सुषमा गणेश पाटणकर (सौ. सुषमा मधुकर खरे).
१२ जुलै १९७३

No comments:

Post a Comment