Thursday, March 10, 2011

संगणक

संगणका तुला मनच नसते
हेच फार चांगले असते

मनाने हळवा तू कधी होत नाहीस
मनात तांडे तर तू कधी खात नाहीस
अपमानाचे सल तुला खूपत नाहीत


- सौ. सुषमा मधुकर खरे.

No comments:

Post a Comment