Thursday, October 6, 2011

चतुरातर्फ़े चिवित्रा - प्रतिसाद

कसं सांगू तुला
काय वाटतं मला
सांगायचे काही तुला
म्हणुन
शब्द सर्व जुळवून घेते
पुन:पुन्हा म्हणून बघते
पण तू जवळ येताच
सर्व काही विसरून जाते

कसं सांगू तुला
काय वाटतं मला
’चतुरा’ तू सखी ग माझी
सर्वांगानी सुंदर जशी
आतुरतेने वाट पहाते
हास्य छबी तर फ़ार भावते
अंतरंगातील नाना छटा
जणू ज्ञानसागराच्या लाटा

कसं सांगू तुला, काय वाटते मला
’चतुरा’ तू तर खरच चतुर आहेस
दोन पानाचा मजकुर सहज मिळवत आहेस
तरी सुद्धा तुझी ही चतुराई
मुझे तो भोत भोत पसंत आई

टिप: चिवित्राचा भिंगारे - हिंदी - मराठी (डॉ. गिरीष ओक) - एकत्रीत भाषेत ओळी पुर्ण करण्याचे सुचवतो. अतिशय बोली भाषा मुंबई मराठी - मुंबईचे हिंदी म्हणून भोत - भोत. 'चतुरा’ मधे आलेलि ओळ - कंस सांगू तुला, काय वाटतं मला.


- सौ. सुषमा म. खरे

No comments:

Post a Comment