Thursday, October 6, 2011

एकवेळ आई होणे सोपे असते...

एकवेळ आई होणे सोपे असते
पण आईपण निभावणे, कठिण असते.

एकवेळ पत्नी होणे सोपे असते
पण नव~यातील मूल, जोजावणे कठीण असते.

एकवेळ सासू होणे सोपे असते
पण सुनेत मुलगी पाहणे, कठीण असते.

एकवेळ सासू होणे सोपे असते
पण जावयाचे मन राखणे, कठीण असते.

एकवेळ आजी होणे सोपे असते
पण दुधावरील साय, जपणे कठीण असते.

- सौ. सुषमा म. खरे


No comments:

Post a Comment