Friday, October 7, 2011

संसार म्हणजे...

संसार म्हणजे एक सर्कस आहे
आईपणाचा तोल सावरताना,
बायकोपणाचा तोल जातो
बायकोपण सांभाळताना,
आईपण घसरून जाते.
मी फ़क्त एक विदूषक बनते
चेह~यावर कायम हासू राखते.
नेत्र मात्र मिटून घेते, मिटून घेते
दोन्ही अवस्थेत मात्र मी, फ़क्त प्रेमच करते... प्रेमच करते...

- सौ. सुषमा म. खरे

No comments:

Post a Comment