Monday, October 10, 2011

चि. अहनासाठी हत्ती चे गाणे

हत्ती रे हत्ती तुझा रंग काळा काळा
अगडबंब तू, तुझा खाऊ झाड पाला ॥

सुपा येवढे कान, तुझे पिटूकले डोळे
लांब जाडी सोंड तुझी मोठाले सुळे ॥

चार पायवर तू डूलत्डूलत चाले
छोटीशी शेपूट तुझी हळू हळू हाले ॥

- सौ. सुषमा म. खरे

१४.०३.११

No comments:

Post a Comment