Saturday, October 8, 2011

नातीला (अहना) झोपवताना सुचलेली आंगाईगीत

येग तूग गाई वासराच्या आई
तान्हा बाळाने दंगाई मांडीयली

आमची अहना राणी खूपखूप शहाणी
तिला द्या हो सोन्याची नाणी

आमची अहना आहे फार द्वाश
तुला द्या हो लाडू गोड गोड

आमच्या अहना चे करा लाड लाड
तिला द्या हो आंब्याची फोड

अमची अहना आहे मोठ्ठी लाडोबा
तिला द्या हो आख्खा मोठा आंबा
तिला द्या हो आख्खा मोठ्ठा आंबा

आमची अहना आहे फार हुशार
तिला आणा हो मीनी कॉमप्युटर

आमची अहना आहे गोंडूस गोंडूस
तिला आणा हो बाहूली फंडूस फंडूस

आमची आहना आहे मोठी धीट
तिला लावाहो छानशी तीट

ये ग लपिला गाय, ये ग कपिला गाय
माझ्या बाळाला दूध दे, अमृतमय, अमृतमय ।

दूध पिऊन, दूध पिऊन
माझी अहना होईल, धष्ट पुष्ट छान ।

येग मनी माऊ, ’मॉव मॉव करी’
माझा नानुशी तू खेळ क्षणभरी ।

येग चिऊ ताई, ’चिव चिव करी’
माझ्या चिमुकलीला गा ग अंगाई ।

येरे काऊ दादा, येरे काऊ दादा
माझा सोनुलीला ’झोका दे रे आता’ ।

येग मैना राणी, येग मैना राणी
अहना राणी साठी, तू ’गा ग गोड गाणी’ ।

येरे राघु दादा, ’विठू विठू करी’
माझा छकुलीला झोपेतं हसू येते भरी ।

येरे भू भू दादा, येरे भूभू दादा
कोणाला ही आवाज करून देऊ नको आता ।

माझ्या गोंडूसचा पाळणा हलवा हलवा
माझ्या गोंडूसचा पाळणा हलवा हलवा
वा~याच्या झुळुकेने ’येईल गारवा गारवा’
वा~याच्या झुळुकेने ’येईल गारवा गारवा’ ।

माझी गोंडूस, माझी छकुली, माझी सोनुली
झोप घेई आता ’शांत शांत’
झोप घेई आता ’शांत शांत’ ।

- सौ. सुषमा म. खरे

No comments:

Post a Comment